+421 366 310 270 info@nakazdomzalezi.sk

Informácie o spracovaní a ochrana osobných údajov

Združenie Na každom záleží (NKZ), vždy spracúvalo vaše osobné údaje v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Od 25. mája 2018 sa NKZ riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a Nariadením EP a Rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o prevádzkovateľovi, o tom aké údaje spracúvame, prečo a za akým účelom, kto má prístup k vašim údajom a aké sú vaše práva.

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je združenie Na každom záleží (oficiálna skratka názvu je: NKZ), so sídlom Andreja Kmeťa 24, 934 05 Levice, IČO: 30996970, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 27.09.1991 pod č. VVS/1-900/90-4287, DIČ: 2021184660
E-mail: info@nakazdomzalezi.sk
Telefón: +421 366 310 270
webová stránka: https://www.nakazdomzalezi.sk
Ak máte akékoľvek otázky, problémy či sťažnosti týkajúce sa alebo súvisiace so spracovaním osobných údajov združením NKZ, prosíme, obráťte sa na nás, a to písomne na adrese A. Kmeťa 24, 934 05 Levice, alebo elektronicky na adrese info@nakazdomzalezi.sk.

2. Aké údaje spracúvame?

Združenie NKZ spracúva osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom v rámci vzájomnej komunikácie (napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska) a údaje podľa oprávneného záujmu vyplývajúceho z napĺňania cieľov v súlade s našimi Stanovami.

3. Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás. V takom prípade je získavanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám poskytujete:

 • prihlásením na odoberanie nášho spravodaja (poštou/e-mailom/osobne)
 • komunikáciou s nami (osobne, telefonicky, e-mailom, poštou)
 • účasťou na aktivitách a podujatiach organizovaných našim združením
 • zaslaním daru
 • ak ste s nami uzatvorili zmluvu (darovacia, mandátna, kúpna zmluva a pod.)

V prípade, že ste náš darca a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našej činnosti, tak podľa našich Stanov, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o našich aktivitách.
Osobné údaje nikdy nezískavame od iných spoločností.

4. Prečo spracúvame vaše osobné údaje a na aké účely?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme vám v prípade vášho záujmu mohli:

 • zasielať vami objednanú literatúru z našej ponuky na vašu poštovú adresu
 • zasielať spravodaj o našich aktivitách
 • zasielať informácie o činnostiach a plánovaných aktivitách nášho združenia
 • poskytnúť poradenskú činnosť
 • vyjadriť poďakovanie za poskytnutý príspevok písomnou, resp. e-mailovou formou
 • plniť ciele určené v stanovách združenia
 • na základe uzatvorených zmlúv plniť zmluvné vzťahy a naše zákonné povinnosti v súvislosti so správou Registratúry.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné. Vaše osobné údaje spracúvame za predpokladov uvedených v bode 3 (tohto dokumentu) a iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný v rámci vzájomnej komunikácie.

5. Právne základy

Právne základy spracúvania vašich osobných údajov sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade uzatvorenia zmluvy s našim združením.
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním spravodaja a informácií o našich činnostiach a ponukách, v prípade zasielania literatúry, komunikácie a poradenstva. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať buď písomne na adrese združenia NKZ, alebo e-mailom na adrese info@nakazdomzalezi.sk.
 3. Plnenie našich zákonných povinností – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností ako prevádzkovateľa, napríklad pri povinnom sprístupnení údajov štátnym orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.
 4. Náš oprávnený záujem – v komunikácii s darcami, či v súvislosti so spracovaním údajov podľa oprávneného záujmu vyplývajúceho z napĺňania cieľov združenia v súlade s našimi Stanovami. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme a dbáme na to, aby spracúvanie nepredstavovalo neprimeraný zásah do vašich práv ako dotknutej osoby.

6. Kto má prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje neposkytujeme, ani nesprístupňujeme tretím osobám okrem našich zamestnancov, ktorí sú v postavení oprávnených osôb, a situáciách opísaných nižšie. Uisťujeme vás, že naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení pracovného pomeru.
Z dôvodu zaistenia maximálnej bezpečnosti sú údaje spracovávané na počítači, ktorý nemá pripojenie na internet.
V prípade e-mailovej komunikácie môže mať k vašim osobným údajom prístup e-mailový provider kont …@nakazdomzalezi.sk – EXO Technologies spol. s r.o.
V prípade písomnej komunikácie a zasielania vami objednanej literatúry má prístup k vašim osobným údajom Slovenská pošta, a.s.
V prípade zmluvných vzťahov (NKZ v postavení sprostredkovateľa) môžeme vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám než našim oprávneným zamestnancom v prípade, ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracovania a konkrétnych okolností, môžu patriť medzi typických príjemcov vašich osobných údajov napr. audítorská spoločnosť, archivačné spoločnosti, poskytovateľ IT služieb, prípadne ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre NKZ, s ktorými je samozrejme uzatvorená korektná zmluva o spracúvaní osobných údajov a ktorí spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov podľa GDPR.
Vaše osobné údaje neprenášame v rámci EÚ, ani do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený končí odvolaním súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať – a to úplne, alebo čiastočne, písomným oznámením zaslaným na adresu združenia NKZ, alebo na jeho vyššie uvedenú emailovú adresu.
Spracúvanie a uchovávanie údajov na základe zmluvných vzťahov – doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov (účtovné, daňové účely, správa registratúry). Riadime sa schváleným registratúrnym plánom.

8. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo:

 • kedykoľvek sa obrátiť na nás a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov
 • na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov
 • na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov
 • odvolať súhlas

Práva môžete uplatniť na vyššie uvedených kontaktoch združenia NKZ. Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

9. Profilovanie a automatizované rozhodovanie

V rámci spracovávania osobných údajov nepoužívame profilovanie a automatizované rozhodovanie.

10. Špeciálne upozornenie

Ste mladší ako 16 rokov? Prosíme vás, aby ste nám vaše osobné údaje poskytli len prostredníctvom vášho rodiča alebo iného zákonného zástupcu.
Pokiaľ by vám bolo niečo nejasné vo vyššie uvedených otázkach, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám na vaše otázky odpovieme.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

NÁŠ TÍM

VÍZIA A MISIA

PARTNERI

INFOLIST

HISTÓRIA

LITERATÚRA

VEĽKONOČNÉ POHĽADNICE

DUCHOVNÉ CVIČENIA

DUCHOVNÝ KOUČING

NAŠE NOVINY

PODCAST

KURZ PASCHÁLNEJ VEČERE

MENEJ NÁBOŽENSTVA,
VIAC LÁSKY

PODPORUJEME/
SPOLUPRACUJEME

REFERENCIE

FORMULÁR

INFO

MAPA

NAPÍŠTE NÁM